ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 7195
เรื่อง " ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตราด "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ PDF_Output.PDF
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 918. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : -
เลขที่ : ๒๕๕๙/ว๑
ลงวันที่ : ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
อ้างถึง : -
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
ข้อความย่อ :
จาก :   ทต.แสนตุ้ง
ถึง :   นายกเทศมนตรีทุกแห่ง/ปลัดเทศบาลทุกแห่ง
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตราด
จาก งานธุรการ
ถึง นายกเทศมนตรีทุกแห่ง/ปลัดเทศบาลทุกแห่ง

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091