ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 7193
เรื่อง " รับโอนพนักงานเทศบาล "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ abc131.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 279. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 53301/ว 200
ลงวันที่ : 20 เม.ย.59
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " รับโอนพนักงานเทศบาล "
จาก "อบต.ชำราก "
ถึง | อบต.ช้างทูน | อบต.นนทรีย์ | อบต.เกาะช้าง | อบต.เกาะช้างใต้ | สนง.ท้องถิ่นอำเภอเมือง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด | อบต.หนองบอน | ทต.บ่อพลอย | อบต.เทพนิมิต | ทต.แหลมงอบ | อบต.ห้วยแร้ง | อบต.แหลมกลัด | อบต.ท่ากุ่ม | อบต.ห้วงน้ำขาว | อบต.หนองคันทรง | อบต.หนองโสน | อบต.อ่าวใหญ่ | อบต.เนินทราย | อบต.หนองเสม็ด | อบต.วังกระแจะ | ทต.ท่าพริกเนินทราย | ทม.ตราด | อบจ.ตราด | อบต.ด่านชุมพล | อบต.วังตะเคียน | อบต.ประณีต | อบต.ท่าโสม | อบต.ทุ่งนนทรี | อบต.สะตอ | อบต.แสนตุ้ง | อบต.เขาสมิง | ทต.แสนตุ้ง | ทต.เขาสมิง | อบต.เกาะหมาก | อบต.เกาะกูด | อบต.คลองใหญ่(อ.แหลมงอบ) | อบต.บางปิด | อบต.แหลมงอบ | ทต.น้ำเชี่ยว | ทต.ตะกาง |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091