ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 7023
เรื่อง " ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานฯ "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ แหลมกลัด.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 271. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 71301/156
ลงวันที่ : 28 มีนาคม 2559
อ้างถึง : หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ที่ ตร 73701/203 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานส่วนตำบลในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานฯ "
จาก "สำนักงานปลัด "
ถึง | อบต.แหลมกลัด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091