ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6951
เรื่อง " รายงานการดำเนินงานการแก้ปัญหาภัยแล้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ New เอกสาร Microsoft Office Word.docx
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  ขนาด 821. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 73501/180
ลงวันที่ : 21 มีนาคม 2559
อ้างถึง : หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0023.3/203 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย : รายงานการดำเนินงานการแก้ปัญหาภัยแล้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559
ข้อความย่อ :
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงได้กรอกแบบรายงานผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาภัยแล้งฯ ตามแบบรายงานเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดแนบท้าย
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " รายงานการดำเนินงานการแก้ปัญหาภัยแล้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 "
จาก "นายก อบต. "
ถึง | อบต.หนองคันทรง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091