ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6945
เรื่อง " ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ ห้วยแร้ง 001.jpg
  เป็นเอกสารชนิด image/pjpeg
  ขนาด 305. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 72401/188
ลงวันที่ : 21 มี.ค.59
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น "
จาก "อบต.เทพนิมิต "
ถึง | อบต.ห้วยแร้ง |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091