ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6942
เรื่อง " ขอให้แจ้งขนาดเสื้อโปโล "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ img090.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 474. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : -
ลงวันที่ : 21 มีนาคม 2559
อ้างถึง : หนังสือศูนยืประสานงานเครื่อข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด ที่ 3/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
จาก :   ทต.แหลมงอบ
ถึง :   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ขอให้แจ้งขนาดเสื้อโปโล
จาก เทศบาลตำบลแหลมงอบ
ถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091