ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6933
เรื่อง " การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ page001.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 822. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร ๕๓๒๐๑/๘๓
ลงวันที่ : ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
อ้างถึง : หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๒๓.๓/๒๓๙๙ ลว.๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงานผลการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน ๑ แผ่น
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ "
จาก "เทศบาลตำบลหนองบอน "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นอำเภอบอไร่ | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091