ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6932
เรื่อง " การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ บัญชีถือจ่ายครู ปี 2558.xls
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.ms-excel
  ขนาด 72 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร72301/177
ลงวันที่ : 17 มีนาคม 2559
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ไฟล์ข้อมูลบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก "
จาก "อบต.ด่านชุมพล "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091