ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6752
เรื่อง " แจ้งขอเชิญเข้าร่วมงานรวมพลังขับเคลื่อนการสื่อสาร ปฏิรูปการเรียนรู้ฯ "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ 128.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 166. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 0023.1/128
ลงวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2559
อ้างถึง : -
สิ่งที่ส่งมาด้วย : --
ข้อความย่อ :
-
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " แจ้งขอเชิญเข้าร่วมงานรวมพลังขับเคลื่อนการสื่อสาร ปฏิรูปการเรียนรู้ฯ "
จาก "- "
ถึง | อบต.แหลมกลัด | อบต.หนองคันทรง | อบต.อ่าวใหญ่ | อบต.แสนตุ้ง | อบต.หนองเสม็ด | อบต.วังกระแจะ | ทม.ตราด | ทต.น้ำเชี่ยว |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091