ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6734
เรื่อง " รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ 5.รายงานฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2558 ส่ง ICT.doc
  เป็นเอกสารชนิด application/msword
  ขนาด 217. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : ปกติ
เลขที่ : ตร ๗๓๑๐๑ / 0091
ลงวันที่ : 11 ก.พ.2559
อ้างถึง : หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ ตร0023.2/ว 81 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบสำรวจข้อมูล
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "
จาก "สำนักงานปลัด "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091