ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6699
เรื่อง " โอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส ๒ "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ 1957.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 193. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 0023.5/1957
ลงวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2559
อ้างถึง : -
สิ่งที่ส่งมาด้วย : -
ข้อความย่อ :
-
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " โอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส ๒ "
จาก "- "
ถึง | อบต.คลองใหญ่(อ.แหลมงอบ) | อบต.วังกระแจะ | อบต.เนินทราย | อบต.แสนตุ้ง | อบต.เขาสมิง | ทม.ตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091