ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6698
เรื่อง " รายงานผลการสำรวจความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรกลที่สามารถนำมาใช้ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ รายงาน .PDF
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 805. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 72101/066
ลงวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2559
อ้างถึง : หนังสือด่วนที่สุด ตร 0023.3/86 ลงวันที่ 3 ก.พ. 59
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบสำรวจ 1 ฉบับ
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " รายงานผลการสำรวจความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรกลที่สามารถนำมาใช้ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช "
จาก "อบต.ช้างทูน "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091