ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6694
เรื่อง " รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ PDF_Output.PDF
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 1219 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : -
เลขที่ : -
ลงวันที่ : 09/02/2559
อ้างถึง : หนังสือที่ ตร ๐๐๒๓.๒/๘๑ ลว ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบตาราง ๑ ตาราง ๒ และ ตาราง ๓
ข้อความย่อ :
-
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ "
จาก "งานการเจ้าหน้าที่ "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091