ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6670
เรื่อง " ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และการทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ เครือข่ายที่ 3.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 91.9 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : 3/2559
ลงวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2559
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบตอบรับ จำนวน 1 ฉบับ
ข้อความย่อ :
จาก :   ทต.แหลมงอบ
ถึง :   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด/นายกเทศมนตรีทุกแห่ง/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และการทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559
จาก ทต.แหลมงอบ
ถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด/นายกเทศมนตรีทุกแห่ง/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091