ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6668
เรื่อง " แบบสำรวจเครื่องมือเครื่องจักรในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ แบบสำรวจ.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 15.2 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : -
เลขที่ : -
ลงวันที่ : 5 ก.พ. 59
อ้างถึง : -
สิ่งที่ส่งมาด้วย : -
ข้อความย่อ :
-
จาก :   อบต.อ่าวใหญ่
ถึง :   ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง แบบสำรวจเครื่องมือเครื่องจักรในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
จาก อบต.อ่าวใหญ่
ถึง ท้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091