ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6665
เรื่อง " ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ สมัครคนงานทั่วไป59.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 1235 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร71201/ว19
ลงวันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2559
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ประกาศรับสมัครฯ
ข้อความย่อ :
จาก :   อบต.เขาสมิง
ถึง :   ท้องถิ่นจังหวัด,ท้องถิ่นอำเภอเขาสมิง,นายกเทศมนตรีทุกแห่ง,นายกอบต.ทุกแห่ง
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง
จาก นายกอบต.เขาสมิง
ถึง ท้องถิ่นจังหวัด,ท้องถิ่นอำเภอเขาสมิง,นายกเทศมนตรีทุกแห่ง,นายกอบต.ทุกแห่ง

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091