ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6652
เรื่อง " รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ ตาราง.xls
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.ms-excel
  ขนาด 33.5 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ
เลขที่ : ตร 73601/66
ลงวันที่ : 4 กุมภาพนธ์ 2559
อ้างถึง : หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด ที่ ตร 0023.2/80 ลว.ก.พ.2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบสำรวจข้อมูล (ตาราง 1-3) จำนวน 1 ชุด
ข้อความย่อ :
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอรายงานข้อมูลกลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
จาก :   อบต.หนองโสน
ถึง :   ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จาก อบต.หนองโสน
ถึง ท้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091