ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6583
เรื่อง " ขอเชิญอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าพนักงานสาธารณสุขและเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.2535(สาธารณสุข จังหวัด) "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ doc751.PDF
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 306. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 0032/751
ลงวันที่ : 18 มกราคม 2559
อ้างถึง : -
สิ่งที่ส่งมาด้วย : -
ข้อความย่อ :
-
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " ขอเชิญอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าพนักงานสาธารณสุขและเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.2535(สาธารณสุข จังหวัด) "
จาก "- "
ถึง | ทม.ตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091