ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6573
เรื่อง " ขอส่งแบบรายงานข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ ขอส่งแบบรายงานข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 547. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 74503/004
ลงวันที่ : 22 มกราคม พ.ศ. 2559
อ้างถึง : ตร.0023.3/925
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงานข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน
ข้อความย่อ :
จาก :   อบต.เกาะหมาก
ถึง :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ขอส่งแบบรายงานข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน
จาก อบต.เกาะหมาก
ถึง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091