ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6357
เรื่อง " บัญชีจัดตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญเข้าสู่ประเภทตำแหน่งฯ "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ บัญชีเข้าแท่ง(ทต.ท่าพริกเนินทราย).xlsx
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  ขนาด 15.1 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ไม่มี
ลงวันที่ : 15 ะันวาคม 2558
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
จาก :   ทต.ท่าพริกเนินทราย
ถึง :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง บัญชีจัดตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญเข้าสู่ประเภทตำแหน่งฯ
จาก ทต.ท่าพริกเนินทราย
ถึง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091