ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6272
เรื่อง " รายงานการตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่งฯ "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ 3.แบบกรอกข้อมูลระบบแท่ง2003-2007 อบต.บางปิด.xlsx
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  ขนาด 16.9 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : ด่วน
เลขที่ : ตร 73101/0855
ลงวันที่ : 1 ธ.ค.58
อ้างถึง : ตร 0023.2/15905 ลว.24 พ.ย.58
สิ่งที่ส่งมาด้วย : บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่งฯ
ข้อความย่อ :
จาก :   อบต.บางปิด
ถึง :   ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง รายงานการตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่งฯ
จาก สำนักงานปลัด
ถึง ท้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091