ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6266
เรื่อง " การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ 4.แบบสำรวจครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.บางปิด ลว.2 ธ.ค.58.xls
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.ms-excel
  ขนาด 25.5 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : ด่วนที่สุด
เลขที่ : 73101/
ลงวันที่ : 2 ธ.ค.58
อ้างถึง : ตร 0023.2/1080
สิ่งที่ส่งมาด้วย : บัญชีการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ "
จาก "สำนักงานปลัด "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091