ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 6265
เรื่อง " บัญชีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ บัญชีการปรับอัตราเงินเดือน.xlsx
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  ขนาด 24.4 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : ด่วนที่สุด
เลขที่ : 52701/
ลงวันที่ : 2 ธันวาคม 2558
อ้างถึง : หนังสือที่ ตร 0023.2/1080 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
จาก :   ทต.หาดเล็ก
ถึง :   ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง บัญชีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
จาก เทศบาลตำบลหาดเล็ก
ถึง ท้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091