ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5845
เรื่อง " การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ แอน.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 5286 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : 2558
ลงวันที่ : 30 กันยายน 2558
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
จาก :   อบต.นนทรีย์
ถึง :   ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตพบลจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
จาก อบต.นนทรีย์
ถึง ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตพบลจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091