ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5817
เรื่อง " รายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน แบบ ขย.4 "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ 865.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 59.8 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 0023.5/865
ลงวันที่ : 28 กันยายน 2558
อ้างถึง : -
สิ่งที่ส่งมาด้วย : -
ข้อความย่อ :
-
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ถึง :   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง รายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน แบบ ขย.4
จาก -
ถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091