ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5789
เรื่อง " การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับผู้บริหารของเทศบาล "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ doc-230958.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 1633 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร ๕๓๒๐๑/ว๓๘๑
ลงวันที่ : ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย : สำเนาประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ จำนวน ๑ ชุด
ข้อความย่อ :
จาก :   อบต.หนองบอน
ถึง :   นายกเทศมนตรีทุกแห่ง
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับผู้บริหารของเทศบาล
จาก เทศบาลตำบลหนองบอน
ถึง นายกเทศมนตรีทุกแห่ง

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091