ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5784
เรื่อง " รายงานสถานการณ์เกิดอุทกภัย "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ Doc2.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 512. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 72102/415
ลงวันที่ : 22 กันยายน 2558
อ้างถึง : หนังสือ ตร. 0023.3/840 ว. 18 กันยายน 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบสำรวจสถานการณืปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดตราด
ข้อความย่อ :
จาก :   อบต.ช้างทูน
ถึง :   หัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง รายงานสถานการณ์เกิดอุทกภัย
จาก อบต.ช้างทูน
ถึง หัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091