ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5724
เรื่อง " สำรวจผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือ ทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ เบี้ยยังชีพ001.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : ด่วนที่สุด
เลขที่ : ตร ๕๓๒๐๑/๓๔๕
ลงวันที่ : ๘ กันยายน ๒๕๕๘
อ้างถึง : หนังสือศาลากลางจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๘๑๓ ลว.๗ กันยายน ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ๑. แบบสำรวจผลการจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ฉบับ ๒.แบบสำรวจผ
ข้อความย่อ :
จาก :   อบต.หนองบอน
ถึง :   ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง สำรวจผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือ ทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘
จาก เทศบาลตำบลหนองบอน
ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091