ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5716
เรื่อง " ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 (สนง.พัฒนาสังคมฯ) "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ 3103.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : ด่วนมาก
เลขที่ : ตร 0005/3103
ลงวันที่ : 4 กันยายน 2558
อ้างถึง : -
สิ่งที่ส่งมาด้วย : -
ข้อความย่อ :
-
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ถึง :   นายกเทศมนตรีตำบลชำราก
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 (สนง.พัฒนาสังคมฯ)
จาก -
ถึง นายกเทศมนตรีตำบลชำราก

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091