ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5602
เรื่อง " การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ SCAN_20150819_100618257.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 998. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร53002/889
ลงวันที่ : 3 สิงหาคม 2558
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1.สำเนาแบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2.สำเนารายละเอียดประกอบการเบิกเงิน
ข้อความย่อ :
ทต.เกาะช้างขอส่งรายละเอียดประกอบการเบิกเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน ศพด. เดือน ส.ค.-ก.ย.58 และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558 เดือน ต.ค.57-ก.ค.58
จาก :   อบต.เกาะช้าง
ถึง :   ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
จาก เทศบาลตำบลเกาะช้าง
ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091