ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5511
เรื่อง " แก้ไขปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างและแบบสรุปเงินตกเบิกพนักงานจ้างที่ได้รับเงินอุดหนุน "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ แก้ไขปรับอัตราค่าตอบแทน.PDF
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 953. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 72104/313
ลงวันที่ : 24 ก.ค. 2558
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1.แบบสรุปเงินตกเบิกตามประกาศ ก.จ.ก.กท. 2.คำาสั่งแก้ไขการปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3. แบบสรุปเงิน
ข้อความย่อ :
จาก :   อบต.ช้างทูน
ถึง :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง แก้ไขปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างและแบบสรุปเงินตกเบิกพนักงานจ้างที่ได้รับเงินอุดหนุน
จาก อบต.ช้างทูน
ถึง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091