ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5504
เรื่อง " การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นในสังกัด อปท. ที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ 9927.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 106. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : ด่วนที่สุด
เลขที่ : ตร 0023.3/9927
ลงวันที่ : 28 กรกฎาคม 2558
อ้างถึง : -
สิ่งที่ส่งมาด้วย : -
ข้อความย่อ :
-
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ถึง :   นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเมืองตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นในสังกัด อปท. ที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘
จาก -
ถึง นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเมืองตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091