ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5319
เรื่อง " ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน011.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 338. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร71901/ว578
ลงวันที่ : 7 กรกฎาคม 2558
อ้างถึง : -
สิ่งที่ส่งมาด้วย : -
ข้อความย่อ :
-
จาก :   อบต.เกาะช้างใต้
ถึง :   ท้องถิ่นจังหวัดตราด/นายอำเภอเมืองตราด/นายอำเภอเกาะช้าง/นายกเทศมนตรีตำบล ทุกตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
จาก อบต.เกาะช้างใต้
ถึง ท้องถิ่นจังหวัดตราด/นายอำเภอเมืองตราด/นายอำเภอเกาะช้าง/นายกเทศมนตรีตำบล ทุกตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091