ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5294
เรื่อง " ประชุมเตรียมการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี ๒๕๕๘ "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ 579.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 171. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 0023.3/579
ลงวันที่ : 3 กรกฎาคม 2558
อ้างถึง : -
สิ่งที่ส่งมาด้วย : -
ข้อความย่อ :
-
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ถึง :   นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล นายก อบต.ทุกแห่ง ยกเว้น อบจ. ทต.แสนตุ้ง อบต.แสนตุ้ง
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ประชุมเตรียมการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี ๒๕๕๘
จาก -
ถึง นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล นายก อบต.ทุกแห่ง ยกเว้น อบจ. ทต.แสนตุ้ง อบต.แสนตุ้ง

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091