ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5197
เรื่อง " ขอส่งแบบรายงาานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธฺิ์รับเบี้ยความพิการ "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ งานผู้สูงอายุ.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 1436 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : ด่วนที่สุด
เลขที่ : ตร72904/413
ลงวันที่ : 18 มิ.ย. 58
อ้างถึง : ตร 0023.3 /ว 532 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 58
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1.แบบรายงาานข้อมูลจำนวนผู้มีสูงอายุสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2.แบบรายงาานข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิ์
ข้อความย่อ :
จาก :   อบต.นนทรีย์
ถึง :   ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ขอส่งแบบรายงาานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธฺิ์รับเบี้ยความพิการ
จาก องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์
ถึง ท้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091