ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5055
เรื่อง " ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องพ่นหมอกควัน/เครื่องพ่นละอองฝอย "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ 123.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 241. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : ด่วนที่สุด
เลขที่ : ตร74101/304
ลงวันที่ : 27 พ.ค.58
อ้างถึง : -
สิ่งที่ส่งมาด้วย : -
ข้อความย่อ :
-
จาก :   อบต.อ่าวใหญ่
ถึง :   นายก อบต. ท่ากุ่ม
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องพ่นหมอกควัน/เครื่องพ่นละอองฝอย
จาก อบต.อ่าวใหญ่
ถึง นายก อบต. ท่ากุ่ม

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091