ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5009
เรื่อง " การฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ แหลมงอบ.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 480. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร ๗๓๓๐๑/๐๓๕๑
ลงวันที่ : ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " การฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง "
จาก "นายก อบต.วังตะเคียน "
ถึง | ทต.แหลมงอบ |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091