ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 5000
เรื่อง " ส่งแบบรายงานตัวชี้วัดที่1.4 ร้อยละขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่นที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนฯ "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ New เอกสาร Microsoft Office Word.docx
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  ขนาด 954. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 73501/233
ลงวันที่ : 20 พฤษภาคม 2558
อ้างถึง : หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0023.3/5348 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงานตัวชี้วัดที่1.4 ร้อยละขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่นที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
ข้อความย่อ :
อบต.หนองคันทรง ขอส่งแบบรายงานตัวชี้วัดที่1.4 ร้อยละขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่นที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนฯ
จาก :   อบต.หนองคันทรง
ถึง :   ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ส่งแบบรายงานตัวชี้วัดที่1.4 ร้อยละขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่นที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนฯ
จาก นายก อบต.
ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091