ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 4995
เรื่อง " รายงานการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ รายงานเศรษฐกิจพอเพียง.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 337. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : ด่วนที่สุด
เลขที่ : 73201/375
ลงวันที่ : 20 พฤษภาคม 2558
อ้างถึง : หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0023.3/5348 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงาน ฯ จำนวน 1 ฉบับ
ข้อความย่อ :
ขอส่งแบบรายงานความก้าวหน้าฯ
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " รายงานการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
จาก "นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091