ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 4807
เรื่อง " การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ SCAN_20150407_113443302.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 95.9 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร53002/304
ลงวันที่ : 2 เมษายน 2558
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
จาก :   อบต.เกาะช้าง
ถึง :   ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จาก เทศบาลตำบลเกาะช้าง
ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091