ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 4784
เรื่อง " แบบรายงานการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2558 "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ img186.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 64.4 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 71302/198
ลงวันที่ : 3 เมษยน 2558
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย : บบรายงานการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2558
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " แบบรายงานการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2558 "
จาก "ส่วนการคลัง "
ถึง |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091