ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 4449
เรื่อง " กำหนดประชุมซักทำความเข้าใจเรื่องเงินอุดหนุนของ อปท. "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ 154.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 30.4 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 0023.3/154
ลงวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2558
อ้างถึง : -
สิ่งที่ส่งมาด้วย : -
ข้อความย่อ :
-
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ถึง :   นายก(ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง กำหนดประชุมซักทำความเข้าใจเรื่องเงินอุดหนุนของ อปท.
จาก -
ถึง นายก(ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091