ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 4430
เรื่อง " รายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายงานงบประมาณเงินอุดหนุน "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ kuiui 001.jpg
  เป็นเอกสารชนิด image/jpeg
  ขนาด 448. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : ด่วนที่สุด
เลขที่ : ตร 72102/085
ลงวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2558
อ้างถึง : หนังสื้อ ที่ ตร 0023.3/181 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงานเงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตรื 2557 และแบบรายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.เร่งด่วน 2557
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " รายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายงานงบประมาณเงินอุดหนุน "
จาก "อบต.ช้างทูน "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091