ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 4344
เรื่อง " เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 58.PDF
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 128. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 72102/068
ลงวันที่ : 30 มกราคม 2558
อ้างถึง : หนังสือจังหวัดตราด ด่วนมาก ที่ ตร.0023.3/83 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "
จาก "นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091