ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 4333
เรื่อง " รายงานข้อมูลเทศบาลซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวมากกว่าหนึ่งตำบล "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ img247.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 386. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 52201/62
ลงวันที่ : 29 ม.ค. 58
อ้างถึง : หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ตร 0023.3/84 ลงวันที่ 24 มกราคม 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงาน
ข้อความย่อ :
ส่งแบบรายงานข้อมูล
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " รายงานข้อมูลเทศบาลซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวมากกว่าหนึ่งตำบล "
จาก "เทศบาลตำบคลองใหญ่ "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091