ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 4332
เรื่อง " ส่งข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ ข้อมูลพนักงาน ลูกจ้าง.xls
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.ms-excel
  ขนาด 31.5 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร ๗๓๕๐๑/๖๑
ลงวันที่ : ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
อ้างถึง : หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๒๓.๒/๐๐๕๒ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบจำนวนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๒ แผ่น
ข้อความย่อ :
ตามที่จังหวัดตราดแจ้งให้กรอกข้อมูลในแบบจำนวนพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด ทางระบบ ICT นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงได้ดำเนินการกรอกข้อมูลฯ ตามแบบแล้วและส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด ทางระบบ ICT รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
จาก :   อบต.หนองคันทรง
ถึง :   ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ส่งข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
จาก นายก อบต.หนองคันทรง
ถึง ท้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091