ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 4330
เรื่อง " รายงานการสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ img285.jpg
  เป็นเอกสารชนิด image/jpeg
  ขนาด 983. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ที่ ตร 527006/62
ลงวันที่ : 29 มกราคม 2558
อ้างถึง : หนังสือ ด่วนทีสุด ที่ ตร 0023.3/ว 84 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
จาก :   ทต.หาดเล็ก
ถึง :   ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง รายงานการสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จาก นายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก
ถึง ท้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091