ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 4326
เรื่อง " ขอส่งรายงานข้อมูลกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่งอยู่ในพื้นที่หนึ่งตำบล "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ แบบรายงานกรม.xlsx
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  ขนาด 10.7 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : ปกติ
เลขที่ : ตร 71501/074
ลงวันที่ : 29 มกราคม 2558
อ้างถึง : หนังสือจังหวัดตราด ที่ตร 0023.3/88 ลงวันที่ 24 มกราคม 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงานข้อมูลฯ จำนวน 1 แผ่น
ข้อความย่อ :
ตามที่จังหวัดตราด ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่งอยู่ในพื้นที่หนึ่งตำบล ลงในแบบรายงานข้อมูลฯ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราดทราบ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2558 นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
จาก :   อบต.ประณีต
ถึง :   ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ขอส่งรายงานข้อมูลกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่งอยู่ในพื้นที่หนึ่งตำบล
จาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประณีต
ถึง ท้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091