ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 4325
เรื่อง " ขอส่งแบบรายงานข้อมูล อบต.ในพื้นที่ตำบลที่มากกว่าหนึ่งแห่ง "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ แบบรายงานข้อมูล อบต.มากกว่าหนึ่งแห่งในพื้นที่ตำบล.docx
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  ขนาด 720. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 72301/
ลงวันที่ : 29 มกราคม 2558
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
ขอส่งแบบรายงานข้อมูล อบต.ในพื้นที่ตำบลที่มากกว่าหนึ่งแห่ง
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " ขอส่งแบบรายงานข้อมูล อบต.ในพื้นที่ตำบลที่มากกว่าหนึ่งแห่ง "
จาก "อบต.ด่านชุมพล "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091