ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 4300
เรื่อง " ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปี 2557 "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปี พ.docx
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  ขนาด 13.0 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : ด่วน
เลขที่ : ที่ ตร 52201/54
ลงวันที่ : 27 มกราคม 2558
อ้างถึง : หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ตร 0023.3/ว.69 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงาน
ข้อความย่อ :
รายงานข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2557
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปี 2557 "
จาก "เทศบาลตำบลคลองใหญ่ "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091